Flere olje- og gassfelt på Utsirahøyden er under planlegging/utbygging: Edvard Grieg har planlagt oppstart i 4. kvartal 2015, Draupne i 4. kvartal 2016 og Johan Sverdrup vil komme senere.

Prosjektet Utsirahøyden olje og gass infrastruktur har som formål å utrede mulige eksportløsninger for olje fra Edvard Grieg, Draupne og Johan Sverdrup, og eventuelle separate løsninger for oljeeksport fra Johan Sverdrup.

Gassco har av Olje- og energidepartementet fått i oppdrag å evaluere og anbefale eksportløsninger for feltene på Utsirahøyden.

Anbefalingen skal foreligge innen 1. oktober 2012.