Raffineriet i Kalundborg i Vestsjælland eies av Statoil Refining Denmark A/S. Det er Danmarks største oljeraffineri og behandler omkring 5,5 millioner tonn råolje og kondensat i året. Anlegget har en tankkapasitet på omkring 800 millioner liter.

Statoil kjøpte raffinerier av Dansk Esso A/S i 1986.

De eldste delene av raffineriet ble tatt i bruk i 1961 og anlegget har siden blitt gradvis blitt bygget ut. I 1995 ble det utvidet med et kondensatdestillasjonsanlegg, som gjorde det mulig for virksomheten å ta imot en stor andel av den lette oljetypen kondensat. Dermed ble det mulig å produsere bensin med et lavere innhold av det kreftfremkallende stoffet benzen.

I 1997 begynte raffineriet i Kalundborg å levere bensin med kun en prosent benzen til det danske markedet. I dag leverer raffineriet også bensin og diesel med kun 0,001 % svovel.

Statoil Refining Denmark A/S produserer gass, nafta, bensin, jetdrivstoff, diesel, fyringsolje og tungolje. Primærmarkedene, utenom det danske, er Skandinavia og Nordvest-Europa.

Raffineriet behandler hovedsakelig forskjellige råoljer og kondensat fra norsk sokkel, men mottar også råvarer blant annet fra Midtøsten.

All råolje og kondensat transporteres til Kalundborg med skip, og størstedelen av de ferdige produktene selges også ute. I alt er det omkring 730 skipsanløp i året.