Statoil startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet i juli 2009.

Tyrihans er en komplett undervannsutbygging knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken i Norskehavet.

Feltet omfatter forekomstene Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone. De utvinnbare reservene er på 186 millioner fat olje og kondensat, og 41,5 milliarder standardkubikkmeter gass.

Nærheten til de andre feltene på Haltenbanken gjør at Tyrihans utnytter allerede eksisterende infrastruktur.

Brønnstrømmen fra Tyrihans sendes gjennom en 43 kilometer lang rørledning til Kristin for prosessering. Gassen eksporteres fra Kristin gjennom rørledningen Åsgard transport til land, mens olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip. Driftsorganisasjonen er felles for Kristin og Tyrihans.

Tyrhans er det største feltet Statoil setter i produksjon i løpet av 2009. Nyutviklet brønnteknologi sikrer høy grad av utvinning av ressursene i feltet. 


Om Tyrihans
Feltet ble oppdaget i 1982/83

Plan for utbygging og drift ble innsendt i 2005 og godkjent av Olje- og
energidepartementet i februar 2006

Havbunnsrammene ble installert på feltet våren 2007

Boringen startet i april 2008

Produksjonsstart juli 2009

Undervannsanlegg for injeksjon av sjøvann til trykkstøtte er installert og settes i drift sommeren 2010

Forventet platåproduksjon fra Tyrihans i 2016 - 2017 er 96.000 fat oljeekvivalenter per dag. (Statoils andel er 56.000 fat oljeekvivalenter)

Tyrihans ventes å produsere ut 2029