Resultatene som nå er klare er del av et omfattende forskningsarbeid som Statoil deltar i for å få avklart kunnskapsmangler knyttet til mulige helseeffekter ved aminbasert CO2 fangstteknologi.  

Universitetet i Oslo har gjennom ADA prosjektene (Atmospheric Degradation of Amines) undersøkt hvordan små utslipp av amin/aminrester som følger med den rensede røyk ut av et aminbasert CO2 fangstanlegg, kan degradere i atmosfæren. 

Hoveddelen av undersøkelsene er foretatt i forsøksanlegget EUPHORE i Valencia. Undersøkelsene har fokusert på aminet monoetanolamin (MEA) og mulige nedbrytningsprodukter fra MEA i selve CO2 fangstanlegget.

Resultatene viser at nitrosaminer blir brutt ned i løpet av en time i dagslys og i tørr atmosfære. Dette er oppløftende resultater. Undersøkelsene viser imidlertid at nitraminer ikke brytes ned på tilsvarende måte. Det er lite kunnskap om mulige helseeffekter knyttet til nitraminer, noe som gjør at Statoil anbefaler videre forskning for å bringe klarhet i dette. Dette orienterte Statoil OED om tidligere i februar. 

 ADA-prosjektet fortsetter med nye forsøk i Valencia.  Her vil det gjøres nye kontrollerte atmosfæreforsøk med andre typer aminer. I tillegg har CCM et stort program for å bringe mer kunnskap:

- Etablering av prøvetakings- og analysemetoder.

- Etablering av testkrav for de ulike fangstleverandørene.

- Økt teoretisk forståelse av kjemiske reaksjoner i atmosfæren.

- Videreutvikling av atmosfæriske spredningsmodeller.

- Etablering av relevant kreft- og giftighetstester som gir tilstrekkelig kunnskap på kort tid.

- Evaluering og testing av teknologier som vil kunne redusere det fysiske aminutslippet fra fangstanleggene betydelig. 

Forskningen så langt har gitt verdifull kunnskap. På noen områder er det oppløftende resultater, men på andre har det kommet nye spørsmål. Samlet sett vet man nå mer, men det er fremdeles usikkerhetsmomenter som gjør at Statoil vil fortsette forskningsarbeidet for å få ytterligere kunnskap.

Det gjør også at vi opprettholder vår vurdering fra i høst om å sikre en prosjekttilnærming som ivaretar denne usikkerheten på en best mulig måte, og som gir størst sannsynlighet for at vi får realisert prosjektet.

ADA prosjektene er utført med deltakelse fra en rekke norske og utenlandske forskningsinstitusjoner, og med finansiering fra norsk og internasjonal industri samt CLIMIT-programmet.

Statoil tar helse, miljø og sikkerhet (HMS) på alvor, og gitt usikkerhet om hvilke mengder av skadelige stoffer som slippes ut, usikkerhet om hvor raskt de brytes ned og hvor farlige disse stoffene er, er vår vurdering at det fortsatt er for stor usikkerhet å fortsette prosjektet ene og alene på aminbasert teknologi.

Statoils overordnede mål er å bygge fullskala CO2 fangstanlegg på Mongstad med en fangstteknologi som ikke medfører helse- eller miljørisiko. Vi arbeider målrettet for å realisere fullskala fangst av CO2 på Mongstad. Dette vil være et av de viktige klimatiltakene, og arbeidet er derfor vesentlig også i global sammenheng.