Kan et olje- og gasselskap være del av en bærekraftig framtid?

Olje og gass vil være en viktig del av energimiksen i flere tiår fremover. Statoil arbeider aktivt for å redusere klimautslipp, sette en pris på karbonutslipp, utvikle ressurser på en ansvarlig måte og skape varige verdier i lokalsamfunnene. Vår industri er en nødvendig del av løsningen. Vi har som mål å bli anerkjent som verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent og skape varige verdier i lokalsamfunnene.

CO2 clouds icon
0 tonn CO₂

Statoil har hittil fanget og lagret i alt 23 millioner tonn CO2  (akkumulert,  2015).

Wind turbine icon
0 VINDKRAFT PÅ DYPT VANN

Statoil har utviklet Hywind, verdens første fullskala, flytende vindturbin, som tåler 19 meter høye bølger. 

Production and time icon
0 per fat innen 2020

Statoil har satt seg som mål å redusere utslipp per fat med 10% innen 2020.

Energy Perspectives-rapporten

Vi publiserer vår Energy Perspectives-rapport hvert år for å gi en analyse av langsiktige perspektiver i det internasjonale energimarkedet. Energy Perspectives har blitt en viktig referanse i selskapets internasjonale samtaler om energi- og klimaspørsmål.

Close up picture of wind turbine and blue sky

Energy Perspective gis ut årlig av en analysegruppe i Statoil. Rapporten utarbeides uavhengig av selskapets strategiske og kommersielle beslutninger. Den er utarbeidet for å gi en faglig vurdering av makroøkonomisk utvikling og langsiktige perspektiver på det internasjonale energimarkedet.

Karboneffektivitet

Fire år før planen klarte vi å nå vårt mål om å redusere CO2-utslippene på norsk sokkel med 800 000 tonn. Vi har derfor økt vårt mål med 50% til 1,2 millioner tonn innen 2020. Fra 2020 til 2030 har vi forpliktet oss til å redusere CO2 utslipp med ytterligere 2 millioner tonn.

Picture of the Åsgard Subsea installation

Selv i en lavkarbonverden vil vi ha behov for olje og gass, fordi etterspørselen etter energi i verden øker kraftig. Produksjonen ved eksisterende oljefelter går ned med seks prosent i året, så det trengs nye felter bare for å erstatte denne kapasiteten. Vi er verdens mest karboneffektive oljeprodusent—og det er en posisjon vi har tenkt å beholde. Samtidig investerer vi i fornybar energi og lavkarbonteknologi.

Melkøya plant

GASS

 • I en bærekraftig verden vil vi trenge mye mer gass enn vi gjør i dag.
 • Kull bør byttes ut med gass i kraftproduksjon.
 • Gass kan sikre pålitelig forsyning av energi når produksjonen fra fornybare kilder uteblir.
 • Gass med karbonfangst (CCS) har en plass i den langsiktige energimiksen.
Photo of Oseberg field center

OLJE

 • Olje er nødvendig for å drive transport, men også i matproduksjon, plast og andre produkter vi bruker hver eneste dag.
 • Vi må finne og produsere mer olje for å erstatte produksjonsnedgangen på eksisterende felter.
 • Norsk sokkel er ledende på karboneffektiv produksjon av olje og gass.
Picture of wind turbines and waves

TEKNOLOGI OG INNOVASJON

 • Renere gass: På lang sikt må også gassen avkarboniseres.
 • Energieffektiv olje: En stor del av teknologiutviklingen vår dreier seg om energieffektivitet, reduksjon av utslippsintensitet og havbunnsoperasjoner.
 • Fornybar energi: Vi har allerede gjort store investeringer i vindkraftparker utenfor kysten av Storbritannia, som vil forsyne mer enn 600.000 husholdninger med kraft.

Anerkjennelse og priser

Statoils ambisjon er å bli anerkjent som verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent og skape varige verdier for lokalsamfunnene, og vi er stolte over å ha mottatt følgende anerkjennelser og priser for våre resultater på miljø, samfunn og selskapsstyring.

 • GGFR

  The 2015 GGFR Excellence Awards: Recognising Excellence in Gas Flaring Reduction

 • FTSE4GOOD

  Index 2015/2016: Constituent

 • INVESTOR CLIMATE COMPASS

  1st place 2017, Climate risk preparedness, Investor Climate Compass: Oil and Gas by IIGCC

Skape varige verdier

For oss er det viktig å delta i lokalsamfunnene når vi utvikler ressurser. Vi vil at de mulighetene vi skaper, skal vare i generasjoner.

Fiskebåt i solnedgang i Hammerfest

I Statoil har vi som mål å skape varige verdier for lokalsamfunn vi er en del av. Ansvarlige bedrifter sørger for at naturressurser gavner samfunnet, og vår erfaring fra Norge danner et solid grunnlag.

Vi vil fortsette å engasjere oss i lokalsamfunn som berøres av vår virksomhet. Uansett om vi er til stede i Norge, Brasil, Vest- og Øst-Afrika eller Nord-Amerika, ønsker vi å høste aksept og legitimitet blant folk og myndigheter.

Vår menneskerettighetspolicy

Photo of school kids in Tanzania

Våre retningslinjer for menneskerettigheter inneholder prinsipper for hvordan vi skal forholde oss til våre ansatte, kontraktører, leverandører, partnere og lokalsamfunn som påvirkes av våre forretningsaktiviteter. Vi skal unngå å krenke andre personers menneskerettigheter, og bestrebe oss for å motvirke negativ påvirkning på menneskerettigheter som følge av aktiviteter vi deltar i.

Vi skal utføre vår virksomhet i samsvar med FNs veilendende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og de ti prinsippene i FN-initiativet Global Compact. Vi respekterer alle internasjonalt vedtatte menneskerettigheter, også de som er fastsatt i Verdenserklæringen for menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, og gjeldende standarder i følge internasjonale humanitære lover.

Modern Slavery Act transparency statement 

We are working continuously to embed human rights and implement adequate human rights due diligence processes into the way we conduct our business. The Statoil group recognises its responsibility to contribute to the global efforts to combat modern slavery. The Board of Directors of Statoil ASA and Statoil UK Ltd have reviewed and approved this statement.

Helse, sikkerhet og sikring

Vi fokuserer kontinuerlig på sikkerhet i hele vår virksomhet, og vi vil sørge for sikker drift som beskytter mennesker, miljøet, samfunnet og materielle eiendeler. Vi mener at ulykker kan forebygges og vår visjon er null skader.

Photo of a man working

Vi arbeider utrettelig med å forebygge personskader og storulykker, og vårt mål om null skader har blitt en del vår måte å tenke og arbeide på. Sikkerhetsstandardene vi har i dag bygger på erfaringer og hendelser fra vår drift og prosjekter de siste 40 årene, og vi har fokus på kontinuerlig forbedring.

Engasjement og dialog

Two coworkers having a dialogue in the office

Vi har forpliktet oss til å skape varige verdier for lokalsamfunn. Dette kan vi bare oppnå ved å samarbeide tett med våre interessenter og forstå hva de forventer. Bærekraftutfordringer er ofte for sammensatte og omfattende til at de kan løses av én organisasjon alene.

Våre interessenter er de mange enkeltmenneskene og organisasjonene som blir påvirket av vår rolle som energileverandør, arbeidsgiver, forretningspartner og selskap som deltar i den lokale utviklingen. Vi utvikler varige og konstruktive forhold til de forskjellige aktørene som former vårt driftsmiljø, både for deres skyld og for at vi skal oppnå kommersiell suksess.

Vi har et aktivt engasjement og en åpen dialog med myndigheter, lokalsamfunn, sivilsamfunnet og internasjonale organisasjoner – så vel som handels- og bransjeforeninger.

Risikostyring og selskapsstyring

Photo of the Statoil book

Risikohåndtering er avgjørende for å unngå hendelser, sikre etterlevelse og skape verdier for interessentene våre og samfunnet for øvrig. Risikohåndteringssystemet gjør oss i stand til å identifisere risiko for virksomheten vår og handle deretter. Vi har en helhetlig tilnærming til risikostyring. Vi drar nytte av ekspertise fra en rekke fagområder og tar hensyn til kortsiktige og langsiktige perspektiver.

Vi har utarbeidet et uttømmende rammeverk for hvordan vi håndterer risiko i hele selskapet som beskrevet i Statoilboken. Styret og ledergruppen har overoppsynet og styrer selskapet, slik at vi tar de beste strategiske valgene og styrer resultatene.

Risikostyring, integrert håndtering av miljømessige og sosiale konsekvenser så vel som undersøkelse av etterlevelsen av menneskerettighetene inngår i arbeidet vårt. Vi gir en oversikt over risiko og risikofaktorer som kan ha vesentlig negativ eller positiv betydning for vår virksomhet i våre års- og bærekraftrapporter.

Bærekraftrapportering

Picture of a lifeboat moving towards a platform

Vi har et aktivt og forretningsmessig forhold til bærekraft. Vi legger stor vekt på å utføre virksomheten på en miljø- og samfunnsmessig god måte.

I vår strategi står bærekraft sentralt når vi treffer beslutninger, og vi har som mål å bli anerkjent som verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent og skape varige verdier i lokalsamfunnene. Vi etterstreber å basere vår bærekraftsrapportering på retningslinjene og rapporteringskravene til Global Reporting Initiative (GRI) og FNs Global Compact.

Sustainability data

Sustainability reporting is important for us to understand and manage our impact on the environment and society. The sustainability data tables provide an accessible overview of our sustainability performance; data on environmental impact, health and safety, workforce, ethics and anti-corruption, economic impact and human rights. Presented in easy to read tables, data from 2010 to 2016 is gathered (where available) from the current and past sustainability and annual reports.

Integrerte konsekvensvurderinger

People in activity on Åsgard B platform in sunset

Konsekvensutredning er et av våre viktigste hjelpemidler for å håndtere risiko og konsekvenser for miljøet og samfunnet og sikre engasjement fra interessegrupper i våre prosjekter. 

Våre krav til konsekvensutredninger er basert på nasjonale krav i de landene der vi har virksomhet, og på internasjonale standarder. Konsekvensutredningsprosessen er en integrert del av den samlede risikostyringsprosessen i Statoil.

For mer informasjon og en oversikt over alle våre konsekvensutredninger følg linken nedenfor.