Hva vi gjør

Helt siden 1972 har Statoil flyttet grenser for å løse utfordringer i olje- og gassindustrien. Dette arbeidet har tatt oss ut på dypere vann og nye, mindre utforskede områder. I den krevende perioden vi nå er inne i, vil vi strekke oss enda litt lenger for å jobbe enklere, smartere og mer kostnadseffektivt.

Vi står overfor store utfordringer i bransjen vår. Vi må forholde oss til nye realiteter, både når det gjelder klimaendringer, geopolitikk og energimarkeder. Noen ser på dem som trusler. I Statoil tror vi det er vår oppgave å gjøre dem til muligheter. Derfor ser vi etter nye måter å utnytte kompetansen vår på i energiindustrien, utforsker muligheter innenfor ny energi og skaper innovasjon i olje og gass over hele verden. Vi vet at vi må ha et lavkarbonsamfunn i framtiden. Vår ambisjon er å bli verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent, og å være en pådriver for innovasjon på vindkraft til havs. Vi er et selskap som motiveres av å løse framtidens energiproblemer, i dag. 

0 foe/dag Egenproduksjon, olje og gass, første ni måneder 2017
0 mboe/d gass Egenproduksjon naturgass, første ni måneder 2017
0 millioner menneskers liv får energi

Hver eneste dag leverer vi olje, gass og vindkraft som skaffer mer enn 150 millioner mennesker den energien de trenger til å koke, skape, jobbe og reise. Olje, gass og elektrisitet holder bokstavelig talt samfunnshjulene i gang, i transport, kommunikasjon, produksjon og industri.

Produktene våre er uunnværlige på andre områder også: Folk glemmer ofte at det trengs petrokjemiske produkter og gass for å produsere plast, syntetiske stoffer, asfalt, kosmetikk og til og med medisiner. De kan være basert på relativt ukjente stoffer som nafta, kondensat, våtgass eller metan, men de spiller likevel en viktig rolle i det moderne samfunnet. Før noen av disse produktene kan lages, blir de prosessert ved terminalene og raffineriene våre for å lage de råvarene som industrien trenger.

Vi er også en betydelig aktør når det gjelder salg av råolje, og er nest største leverandør av naturgass til det europeiske markedet. Vi forsyner også det britiske markedet med fornybar energi fra vindkraftparken Sheringham Shoal.

Oil and gas icon

Råolje og naturgass—viktige produkter for å holde samfunnshjulene i gang

Three oil drops icon

Bearbeidede produkter:
Nafta, kondensat, væsker, petrokjemiske produkter, våtgass, metan, propan, bensin, diesel

Wind turbine icon

Fornybar energi fra våre prosjekter vil bli levert til 650.000 britiske hjem

Vi er en ledende aktør på leting etter nye olje- og gassfelt. Dette gjør vi ikke bare for å erstatte de reservene vi produserer fra dagens felt, men også for å dekke energibehovet til en voksende verdensbefolkning med stadig høyere levestandard. Klimamålet i togradersscenariet innebærer en betydelig vekst i fornybar energi, men olje og gass vil fortsatt være samfunnets viktigste energikilder i mange år framover.

Vi mener løsningen er å satse på innovasjon i leting og produksjon for å utvinne verdifulle ressurser så effektivt og bærekraftig som mulig. Olje er en så viktig og verdifull ressurs at det er viktig å finne nye kilder og forlenge produksjonsfasen på eksisterende felt.

Våre medarbeidere er innovative og ambisiøse, og kulturen vår oppmuntrer til samarbeid og nye ideer. I et tett samarbeid med andre selskaper, myndigheter og lokalsamfunn, borer vi for å opprettholde vår posisjon som et av verdens ledende selskaper på leting — enten du måler oss på verdiskaping, helse, miljø eller sikkerhet.

0 milliarder foe Volum i funn som er gjort de fire siste årene
0 brønner Letebrønner som er boret globalt i 2015
0 funn globalt i 2015

Vi fikk vår første lisens på norsk kontinentalsokkel på 1970-tallet, det første operatøransvaret på 1980-tallet, og deretter en gradvis større rekkevidde. Norsk sokkel er fortsatt ryggraden i selskapet vårt, og vi utvinner større volumer i dette området enn noe annet sted i verden.

Tidlig på 1990-tallet, etter hvert som norsk sokkel modnet, ekspanderte vi geografisk, og utvidet porteføljen av olje- og gassfelt. I dag deltar vi i prosjekter over hele verden — i Europa, Amerika, Asia, Australia og Afrika. Vi driver virksomhet i mer enn 30 land, og våre partneropererte felt bidrar også med betydelige produksjonsvolumer.

Virksomheten utenfor norsk sokkel står for en tredjedel av selskapets samlede produksjon, og er viktig for å sikre den langsiktige tilgangen på hydrokarboner. En mangfoldig portefølje med felt gir mange ulike prosjektmuligheter for hele selskapet. Formålet er å skape en dynamisk, effektiv og selvregulerende ressursallokering som gir optimal verdiskaping med utgangspunkt i selskapets menneskelige og økonomiske ressurser.

0 millioner foe/dag Egenproduksjon olje og gass i 2016
0 mill. foe Påviste reserver av olje og gass per 31. desember 2016
0 lisenser Vi deltar i 225 lisenser og er operatør for 172 av dem

Råolje er verdens mest omsatte råvare, og den viktigste naturressursen i industrialiserte land. Den står for om lag en tredjedel av menneskehetens forsyning av primærenergi.

Etter mer enn hundre år med oljebasert økonomisk utvikling, forbrukes det nå nesten 14 milliarder liter olje hver dag på verdensbasis. Olje kan generere varme og drive maskiner, kjøretøy og fly. I tillegg brukes komponentene til å framstille utallige kjemiske produkter, som plast, rensemidler, gjødselprodukter, maling og medisiner. Uten olje ville verdenssamfunnet vårt bokstavelig talt stoppe opp.

Olje og gass vil fortsatt være samfunnets viktigste energikilde i mange år framover.

Statoil er blant verdens største nettoselgere av råolje og kondensat, og den nest største leverandøren av naturgass til det europeiske markedet. Vi har også en betydelig virksomhet innenfor prosessering og raffinering. Vi er den største operatøren på norsk kontinentalsokkel, med to tredjedeler av den samlede produksjonen, og vi utvider også våre internasjonale aktiviteter. Vi er nå til stede i flere av de viktigste olje- og gassprovinsene i verden, og driver mer enn 40 produserende olje- og gassfelt. Dette gjør oss til verdens største operatør på havdyp over 100 meter.

Vi satser på innovasjon i letevirksomhet, produksjon og økt oljeutvinning (IOR) for å utvinne verdifulle ressurser som tidligere ble ansett som utilgjengelige.

Vi har flere større feltutbygginger på gang både på norsk sokkel og internasjonalt. Det er Aasta Hansteen, Dagny, Johan Castrup, Johan Sverdrup, framtidig utbygging av Snøhvit og Mariner and Bressay (Storbritannia), som alle ventes å bidra vesentlig til vår samlede framtidige produksjon. 

RÅOLJER

Ingen råoljer er like, siden hver enkelt av dem har unike molekylære og kjemiske egenskaper. Hvis du vil vite mer om den kjemiske sammensetningen i våre råoljer, kan du lese om dem nedenfor.

Johan Sverdrup-funnet i 2011 viste seg å bli et av de største funnene i Norge noensinne. Etter at de store funnene på 1970- og 1980-tallet ebbet ut, var det mange som trodde at gigantfeltenes tid var over. Men vår målrettede og utrettelige leting etter nye felt ga til slutt resultater.

Funnene Aldous Major Nord og Aldous Major Sør ble gjort i Nordsjøen i 2011, 140 km vest for Stavanger. Disse funnene ble senere slått sammen med Avaldsnes-funnet som ble gjort av Lundin i 2010 og Geitungen-funnet i 2012. Feltet ble omdøpt til Johan Sverdrup etter den tidligere norske statsministeren. Vi er operatør i utbyggingsfasen, og vil også fortsette som operatør når feltet settes i drift i 2019.

Oljedirektoratet anslår at feltet inneholder mellom 200 og 400 millioner Sm3 utvinnbar olje, i tillegg til 7,8 milliarder SM3 gass, noe som gjør det til et av de største på norsk sokkel.

Med en topp-produksjon som representerer nærmere 25% av all norsk oljeproduksjon og en forventet levetid på 50 år, vil oljefeltet Johan Sverdrup sikre arbeidsplasser og verdiskaping gjennom omfattende investeringer, produksjonsinntekter og skatter. Gjennom bruk av ny teknologi vil utslipp av klimagasser offshore reduseres med mellom 80 og 90 prosent.

Sist, men ikke minst, har denne suksessen inspirert oss i letingen etter det neste elefantfeltet. 

0 Reduksjon i offshore klimagasser, sammenlignet med standard utbygging med gassturbiner på norsk sokkel
0 av norsk sokkel ANDEL AV NORSK PETROLEUMSPRODUKSJON PÅ TOPPNIVÅ
0 årsverk UTBYGGINGEN AV FØRSTE FASE VIL KREVE 51.00 ÅRSVERK

Luktfri, fargeløs og brennbar naturgass brukes ikke bare til oppvarming og matlaging. Uten den ville vi mangle en rekke vanlige produkter. Naturgass spiller en viktig del i petrokjemisk industri, blant annet i produksjon av vinylgulv, tepper, mobiltelefoner, rør, aspirin, proteser og hjerteklaffer.

Dessuten avgir naturgass mindre enn halvparten så mye CO2 som kull, og mye mindre av andre luftbårne utslipp. Når den brukes til å varme opp hus eller generere kraft til industrien, avgir den 25-30% mindre CO2 enn olje, og 40-50% mindre CO2 enn kull per enhet energi som produseres. Naturgass er også en fleksibel og skalerbar grunnlastressurs som kan supplere forsyning av fornybar energi. Dette er grunnen til at naturgass er et godt alternativ i den globale energimiksen, og en del av framtidens lavkarbonsamfunn.

Som nest største selger av gass til Europa dekker våre volumer allerede det samlede energiforbruket til 100 millioner europeiske husstander.

Vi mener at Europa bør fortsette å investere i naturgass, som er den mest kostnadseffektive og lett tilgjengelige løsningen for at målene om forsyningssikkerhet og utslippsreduksjoner skal nås. Med vår geografiske nærhet, fleksible produksjonskapasitet og effektive transportsystemer, tror vi at vi har en unik posisjon når det gjelder å bidra på Europas energimarked, som er i stadig utvikling.

0 MILLIARDER Kubikkmeter NORSK EKSPORT AV RØRLEDNINGSGASS
0 millioner standard kubikkmeter Daglig produksjon på norsk kontinentalsokkel
0 millioner europeiske husstander får energi fra norsk gass

Vi er en av verdens største nettoselgere av råolje, og driver salgskontorer i Stavanger, Oslo, London, Singapore, Stamford (USA) og Calgary. Vi handler med petroleumsprodukter, metanol, naturgass, kraft og utslippskvoter over hele verden, og har en omsetning på over to millioner fat råolje og kondensat (lettolje) per dag.

Markeds- og handelsdivisjonen vår spiller en nøkkelrolle i verdikjedene, og sikrer en jevn strøm av flytende oppstrømsprodukter og naturgass. Statoil har en handelsmodell der selskapets eiendeler, dvs. eierposisjoner, terminaler, raffinerier og rørledninger, brukes som verktøy for optimal handel og maksimal verdiskaping (asset based trading).

Vi produserer nesten 1.200.000 fat (inkludert NGL og kondensat) per dag fra norsk sokkel, og er også ansvarlig for salg og markedsføring på vegne av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og handel med råolje fra tredjeparter, produsert av andre eiere i Nordsjøen.

Det største markedet for råolje er Nordvest-Europa, men vi selger også volumer til Nord-Amerika og Asia. Mesteparten av råoljen selges i spotmarkedet, basert på noterte markedspriser. Sjøtransport av våre volumer av råolje, produkter, NGL og LNG involverer mer enn 4.300 sjøreiser i året over hele verden, og består av mer enn 100 millioner tonn per år,

Vi transporterer og markedsfører om lag 70% av all gass på norsk sokkel, og har en stadig sterkere posisjon innenfor gass i USA. En betydelig andel av våre gassalgskontrakter er langsiktige kontrakter med store industrielle kunder, kraftprodusenter og lokale distribusjonsselskaper. I tillegg selger vi gass gjennom kortsiktige kontrakter og handel på likvide europeiske markeder både i Storbritannia og på det europeiske kontinentet. I USA selges gassen gjennom en miks av kontrakter og handel på likvide markeder.

0 sjøreiser hvert år
0 Vi transporterer og selger 70% av gassen fra norsk sokkel
0 fat produseres hver dag på norsk sokkel

I tillegg til våre oppstrømsaktiviteter, driver vi terminaler og raffinerier midtstrøms, både i og utenfor Norge. Våre anlegg er spesielt viktige for salg av råolje fra norsk sokkel, gjennom at de tilbyr mellomlagring og kapasitet for prosessering av råolje til diesel med høy kvalitet, fyringsolje og propan til forbrukere i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Vi jobber hele tiden for å øke produksjonen og redusere utslippene fra raffineriene våre. Ved alle våre anlegg bruker vi teknologi for å redusere de negative miljøeffektene av våre prosesser og styrke sikkerheten i virksomheten.

Oljeraffineriet vårt på Mongstad er det største i sitt slag i Norge. Det ble først bygget tidlig på 1970-tallet, og er siden oppgradert og utvidet mange ganger, for å sikre at produktene tilfredsstiller stadig strengere krav når det gjelder miljø og produksjon. 

0 fat per dag Destilleringskapasitet for kondensat ved Mongstad
0 regularitet % Mongstad raffineri
0 fat per dag Destilleringskapasitet for kondensat ved Kalundborg

Våre beregninger antyder at den avkarboniserte kraftsektoren vil stå for hele 57% av verdens energimiks innen 2040, sammenlignet med 21% i dag. Som en ledende leverandør av energi og tilhenger av et lavkarbonsamfunn i framtiden, tar vi sikte på å bidra til denne overgangen gjennom våre kjerneaktiviteter.

Forretningsområdet Nye energiløsninger vil utgjøre et supplement til vår olje- og gassportefølje med lønnsom, fornybar energi og lavkarbonløsninger, med porteføljen av havvind- og CCS-prosjekter som utgangspunkt. Ved å kombinere vår nyskapende teknologi og driftskompetanse med evnen til å se framover og reagere raskt, ønsker vi å gripe de nye forretningsmulighetene som åpner seg innenfor ren energi.

Gjennom partnerrelasjoner og samarbeid vil vi bygge denne delen av Statoil på en solid industriell plattform med verdiskaping og lønnsomhet.

Havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia ble formelt åpnet i september 2012, og er i full produksjon med 88 turbiner og en installert effekt på 317 megawatt (MW). Etter en delvis avhendelse i 2014, eies den nå 40% av det statseide selskapet Statkraft, 40% av Statoil og 20% av den britiske investeringsbanken GIB (Green Investment Bank). Vindparken har en beregnet årlig kapasitet på 1,1 terawattimer TWh), og vil gi kraft til om lag 220 000 husstander. Statoil overtar som operatør for vindparken fra 1. januar 2017.

I 2015 tok vi den endelige investeringsbeslutningen om å bygge verdens første flytende vindpark, pilotprosjektet Hywind, utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire i Skottland. Dette markerer et viktig skritt videre for havvindteknologi, og kan åpne opp attraktive markeder for produksjon av fornybar energi over hele verden. Hywind-parken kommer i tillegg til Sheringham Shoal og havvindparken Dudgeon, som er under utbygging like i nærheten. Vi er også partner i havvindprosjektet på Doggerbanken gjennom Forewind-konsortiet. På lang sikt vil havvindvirksomheten vi har i Storbritannia kunne skaffe konkurransedyktig lavkarbon-elektrisitet til rundt 4,5 millioner britiske husstander.

Utgangspunktet for vår satsing på vindkraft til havs er at vi kan bygge på den betydelige erfaringen vi har med værharde omgivelser og grov sjø, og anvende vår kompetanse på nye områder. Prosjektene bruker kjent teknologi på et helt nytt felt, og gjør at vi kan utnytte energi på dypvannsområder, som ofte har bedre vindforhold og mindre sjanse for konflikter når det søkes om arealer.

Det vil fortsatt være behov for fossilt brensel i kraftproduksjon og industri, men avkarbonisering vil bli stadig viktigere. Vi tror at karbonfangst og -lagring (CCS) vil være veien å gå når det gjelder fossilt brensel, grunnet de store økonomiske og miljømessige fordelene. Vi har drevet med innovasjon på CCS-teknologi helt siden 1996, og søker aktivt etter muligheter til å bruke vår kompetanse og erfaring i nye CCS-prosjekter.

Mer enn 0 millioner tonn CO2 er hittil fanget gjennom våre CCS-prosjekter
0 husstander får kraft fra havvindparken Sheringham Shoal i dag
0 GW Kombinert kapasitet på de fire godkjente Doggerbank-prosjektene

Det er mer enn 40 år siden oljeepoken startet i Norge, og samtidig som vi gjør nye funn, jobber vi nå også med å fjerne eldre installasjoner. Den norske regjeringen har etablert prosedyrer for fjerning av offshoreinstallasjoner i samsvar med OSPAR-konvensjonen (Convention for the Protection of the Marine Environment of the Northeast Atlantic).

I 2012 avsluttet vi fjerningen av gassinjeksjonsprosjektet Troll Oseberg (TOGI). Dette var det første prosjektet for nedstengning og fjerning på norsk sokkel, og i 2013 startet vi nedstengingen av Glitne-feltet. Nedstengingen av Glitne ventes fullført i 2015.

Glitne er historien om hvordan flere tiltak kan forlenge levetiden til et felt mange ganger. På tidspunktet for innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) i 2001, hadde Glitne en forventet levetid på opptil tre år, men prosess- og brønntiltak og boring av nye brønner har gjort Glitne til et godt eksempel på forlenget levetid og økt oljeutvinning (IOR). Få kunne forutsi hvilken suksess dette skulle bli for tolv år siden.

I mellomtiden er Statfjord A den første betongplattformen som vil bli fjernet fra norsk sokkel. 

* Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.