Forretningsmuligheter i fornybar energi

Etter hvert som verdens befolkning vokser og blir mer velstående, øker behovet for energi til å varme og lyse opp bygninger, drive transport og skape grunnlag for økonomisk utvikling. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene.

På bakgrunn av dette er det nå flere og flere land som utvikler nye fornybare energikilder og lavkarbonløsninger, noe som skaper spennende forretningsmuligheter. Statoil bruker disse mulighetene aktivt gjennom å bygge på flere tiårs erfaring fra olje og gass.

Vi er allerede en ledende innovatør på vindkraft til havs, og verdensledende på karbonfangst og -lagring.

Ambisjonen vår er å skape lønnsom vekst, og eventuelt også begynne med andre kilder til fornybar energi.

Vi tror at energi ikke bare må være trygg og bærekraftig, men også konkurransedyktig. Vi jobber utrettelig for å utvikle nye, pålitelige kilder til energi som både er grønne og kostnadseffektive.

Population growth graph icon
opp til 0 markedsvekst pr. år

Etterspørselen etter ny
fornybar energi er ventet å
øke raskt fram mot 2040

Household icon
Kraft til 0 britiske husstander

Statoils vindkraftprosjekter gir
fornybar energi til tusenvis av
britiske familier

Wind turbine icon
0 kostnadsreduksjon

Vi har oppnådd store kostnadsforbedringer i sammenliknbare havvindprosjekter fra 2012-2017

See where the wind takes us!

Hywind Pilot Park project
Hywind - Scotland. The worlds first floating wind farm

This year we’re making a giant leap forward as we install and start producing electricity from the world’s first floating wind farm. The 30 MW Hywind Scotland pilot park will demonstrate the feasibility of future commercial floating wind farms that could be more than four times the size. 

Pådriver for innovasjon på vindkraft til havs

For Statoil var det naturlig å gå inn i vindkraft til havs. I dag bruker vi vår årelange offshore-erfaring og prosjektgjennomføringsevne til å utvikle trygge og effektive havvindparker i stor skala. Gjennom det unike Hywind-konseptet for flytende vindkraftproduksjon, bruker vi kjent teknologi på et helt nytt felt, og åpner opp for muligheten til å generere vindkraft i dypvannsområder over hele verden. Vi er ikke bare investorer i havvind – vi er innovatører.

Wind turbine icon
0 vindkraft

Vindkraftparker på land og til havs kan dekke 18% av verdens elektrisitetsbehov innen 2050

Crossing points with two graphs icon
0 Konkurransedyktig på kostnader

Vindkraft til havs er snart konkurransedyktig i forhold til andre nye typer kraftgenerering

The globe icon
Verdens 0 flytende vindpark

Statoil bygger nå verdens første flytende vindpark utenfor kysten av Skottland.

Vår portefølje av havvindparker

Statoil har eierinteresser i tre store konvensjonelle vindkraftprosjekter utenfor kysten av Storbritannia, og vi er operatør for vindkraftparken Dudgeon, som er under bygging. Vi er også en pioner på flytende vindkraftproduksjon gjennom det unike havvindprosjektet Hywind. Havvind har allerede et sterkt fotfeste i Europa med en installert kapasitet på 10 GW, og globalt kan kapasiteten potensielt komme opp i mer enn 100 GW innen 2030. Med bunnfaste turbiner er havvindproduksjonen optimal på 20-50 meters dyp. Med flytende turbiner vil det være mulig å utvide til områder med store havdyp flere steder i verden. Statoil har en ledende rolle når det gjelder å utvikle dette spennende, nye markedet.

Photo of Hywind - Sheringham Shoal

SHERINGHAM SHOAL (UK)
Produksjon siden 2011

Statoils første kommersielle investering i storskala vindkraft til havs. Nok ren energi til å forsyne rundt 220.000 britiske husstander med kraft.

Photo of beautiful nature scenery from the Sheringham area

Dudgeon (UK)

Produksjonsstart 2017

En ny havvindpark i stor skala som er under bygging. Nok ren energi til å forsyne rundt 410.000 britiske husstander med kraft.

Hywind SkotTLAND

Produksjonsstart 2017

Verdens første flytende vindkraftpark. Nok ren energi til å forsyne rundt 20.000 husstander i Skottland.

Illustration of the Amrumbank West Wind Farm

ARKONA (TYSKLAND)

Produksjonsstart 2019

En ny havvindpark i stor skala. Nok ren energi til å forsyne nesten 400.000 tyske husstander med kraft.

close up photo of windmill

Dogger Bank (uk)

Godkjent

Den største sonen for britiske vindkraftparker til havs. Utbygging godkjent med mål om potensiell forsyning av opptil 5 millioner britiske husstander.

Photo of Hywind

Hywind demo (NORGE)

Produksjon siden 2009

Verdens første flytende vindturbin i full skala. Unikt flytende vindkraftkonsept som er verifisert i seks år i Nordsjøen.

Verdensledende på karbonfangst og -lagring

Statoil er verdensledende på karbonfangst og -lagring (CCS). CCS handler om å fjerne karbon fra gasser og lagre det trygt for å forhindre at det bidrar til klimaendring.
 

Vi ser på CCS som den ledende teknologien når det gjelder å avkarbonisere fossilt brennstoff, og som et viktig langsiktig tiltak for å redusere de globale CO2-utslippene. CCS har også betydelig økonomiske fordeler knyttet til forlengelse av eksisterende drift, gjenbruk av karbon i drivstoff, kjemisk teknologi og eksportmuligheter. Vi har arbeidet med denne innovative teknologien siden 90-tallet, og har spilt en viktig rolle når det gjelder å gi CCS den posisjonen det har i dag. Vi fortsetter å jobbe mot målet om kommersialisering av CCS, og vurderer mulighetene til å redusere våre egne CO2-utslipp og skape lønnsomme muligheter for økt oljeutvinning (EOR).

Picture of all the pipes at Mongstad


Vi har utviklet
CCS siden
90-tallet 

Statoil har integrert
CCS-teknologien
på to av våre
operative felt 

Over
20 millioner tonn CO2
er lagret permanent
av Statoil
 

Våre CCS-prosjekter

Statoil har flere tiårs erfaring fra CCS-prosjekter av ulik størrelse, og har gjennomført en vellykket utvikling av teknologien fra FoU-fase til drift. Dette har gitt oss en ledende posisjon når det gjelder å bidra til målet om CCS-teknologi i kommersiell skala. Gjennom å dele vår forskning og kompetanse med forskningsinstitusjoner, akademia, andre selskaper og myndigheter, bidrar vi også til videre utvikling av CCS i global sammenheng.   
 

melkøya onshore plant

LAGRING AV CO2 TIL HAVS I NORGE I

Pågående

Statoil utfører i øyeblikket en forstudie om lagring av CO2 på norsk sokkel på vegne av Olje og energidepartementet

A woman standing on the Sleipner platform

Sleipner Vest 

I drift siden 1996 

Statoil fanger om lag 1 million tonn CO2 hvert år fra naturgassen på det Statoil-opererte Sleipner-feltet i den norske sektoren av Nordsjøen, og lagrer CO2 i en saltformasjon 1 km under havbunnen. 

Melkøya plant

Snøhvit LNG 

Første CO2 injisert i 2008

Det Statoil-opererte Snøhvit-feltet i den norske sektoren av Barentshavet leverer gass til det første LNG-anlegget med fangst og lagring av CO2.  

Algerie - In Salah CCS

In Salah 

Oppstart i 2004 

Det algeriske gassfeltet In Salah er så langt det eneste prosjektet utenfor Norge hvor Statoil har bidratt til fangst og lagring av CO2. Mer enn tre millioner tonn CO2 er lagret under bakken. Injeksjon av CO2 ble stoppet i 2011 på grunn av kapasitetsbegrensning i den geologiske strukturen.

 

mongstad-plant

Teknologisenteret på Mongstad 

I drift siden 2012 

Et verdensledende teknologisenter på CO2-fangst. Statoil var operatør i byggefasen, og er nå partner og ansvarlig for driften. 

Hva med andre typer teknologi for fornybar energi?

Vi forventer sterk vekst i etterspørselen etter fornybar energi de neste tiårene. I Statoil har vi opprettet et nytt forretningsområde for nye energiløsninger, som skal jobbe for lønnsom vekst på dette området. Dette gjenspeiler den ambisjonen vi har om å supplere olje- og gassporteføljen vår med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbonløsninger. Som et utgangspunkt utgjør dagens portefølje av havvindparker og CCS-prosjekter de viktigste aktivitetene våre på dette området. 

I tiden framover har vi som mål å vokse og kanskje også gå inn på andre områder med fornybar energi, med vekt på å levere god avkastning gjennom teknologi og forretningsutvikling. Vi tror at vår lange erfaring fra olje- og gassindustrien gir oss en god posisjon når det gjelder å overføre kompetanse til dette vekstmarkedet. Vi jobber også for å finne og utvikle nye forretningsmodeller som kan øke etterspørselen etter våre kjerneprodukter, i samsvar med overgangen til et lavkarbonsamfunn.

Samtidig som vi i dag legger størst vekt på vindkraft og CCS, ser vi hele tiden etter nye forretningsmuligheter. I Nye energiløsninger søker vi muligheter der konkurransedyktig teknologi kan brukes på attraktive markeder og i lønnsomme forretningsmodeller. I tillegg prioriterer vi muligheter hvor Statoils kjernekompetanse kan skape konkurransefortrinn og økt verdiskaping.

Vi har en velfylt verktøykasse for å utvikle de beste investeringsmulighetene, som spenner fra tradisjonell forretningsutvikling til venture-investeringer, forskning og utvikling, og til og med en innovasjonslab. Det blir nå utarbeidet en mer detaljert plan for denne virksomheten som en integrert del av Statoils strategi.

Statoil Energy Ventures

Statoil Energy Ventures er vårt nye venturekapitalfond, som skal investere i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innenfor fornybar energi, og støtte vår strategi om vekst i nye energiløsninger. Fondet skal investere opptil 200 millioner US-dollar (rundt 1,7 milliarder kroner) over en periode på fire til sju år.

Om å forutse morgendagens energibehov – i dag

Fornybare energikilder vil spille en stor rolle i framtiden, både for å kunne dekke et tilsynelatende umettelig behov for energi, og samtidig kunne redusere karbonutslippene.

Photo of geen gras and nature in the Eagle Ford area

Vår årlige rapport "Energy Perspectives" beskriver tre potensielle scenarier for energiproduksjon: Fornying, Reform og Rivalisering. Scenariet Fornying ("Renewal") er det mest optimistiske når det gjelder bidrag fra fornybar energi, og beskriver en utvikling innenfor politikk, lovgivning, atferd og teknologi som gir rom for en nedgang på 40% i energirelaterte CO2-utslipp mellom 2012 og 2040.

I dette scenariet forventer vi at fornybar energi vil stå for 57% av kraftsektoren i 2040, sammenlignet med 21% i dag, mens andelen fossilt brensel i kraftproduksjon reduseres fra 67% til 30%.

Dette scenariet forutsetter at viktige utfordringer som kostnader og uregelmessig sol- og vindkraft løses med innovasjon, som for eksempel kostnadseffektiv lagring, smarte strømnett og bruk av raske naturgassturbiner som svingprodusenter.

Selv i "Fornying"-scenariet vil det fortsatt være behov for fossilt brensel til kraftproduksjon og industri i 2040, til tross for en betydelig større andel fornybar energi i den globale energimiksen. Det forutsettes også at CCS blir et levedyktig alternativ for store utslippsreduksjoner innen utgangen av 2020-tallet, som følge av at myndighetene etablerer ulike incentiver innen 2020.

Selv om "Fornying"-scenariet bygger på visse forutsetninger om vår energiframtid som er usikre, står det klart at denne situasjonen er mulig å oppnå, dersom fornybarsatsingen skjer parallelt med utvikling av lavkarbonløsninger som inkluderer operasjonell CCS, og det skjer en betydelig omstilling i globale energisystemet i retning av fornybar energi. 

Vi har også beskrevet to andre mulige scenarier, som kalles Reform og Rivalisering. Du kan lese mer om alle de tre scenariene i vår rapport, "Energy Perspectives", som du kan laste ned her: