I Statoil erkjenner vi at det er sterke bevis for menneskeskapte klimaendringer. Klimaendringene skjer. Vi aksepterer funnene i IPCCs femte hovedrapport, og har tro på at klimaendringene kan bekjempes, slik at temperaturøkningen kan begrenses til høyst 2°C.

Støtter åpenhet om klimarelatert risiko

Statoil er positiv til tiltak for økt åpenhet om karbonutslipp og klimarisiko. Statoils ambisjon er å videreutvikle virksomheten i tråd med ambisjonene i Paris-avtalen.  Vår forretningsstrategi og tilhørende klimaveikart beskriver våre ambisjoner og konkrete tiltak for å håndtere klimarelatert risiko og utnytte muligheter ved omstillingen til en lavkarbonøkonomi. Statoil arbeider for å oppnå et konkurransefortrinn knyttet til lave karbonutslipp.

Statoil er allerede ledende i bransjen innen karbonintensitet, og vi har tatt betydelige steg for å videreutvikle rapporteringen vår om klimarelatert risiko. Vi redegjør for ledelse, risikostyring og resultater knyttet til klimaendring. Siden 2015 har vi stresstestet prosjektporteføljen vår mot Det internasjonale energibyråets (IEA) 450-scenario og redegjort for resultatene i vår årsrapportering. Vi har høstet anerkjennelse for våre resultater og redegjørelse blant annet fra CDP og Institutional Investors Group on Climate Change.*

Vi er positive til nye tiltak for å forbedre og fremme samordning av standarder og praksis knyttet til fremleggelse av informasjon om forretningsrelatert klimarisiko, som Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosure  (TCFD). Vi mener at redegjørelsen i vår årsrapport og bærekraftrapport allerede i stor grad er i tråd med hovedprinsippene i anbefalingene fra TCFD.

(Vi vil fortsette dialogen med investorer og andre interessenter for å forbedre rapporteringen vår av viktige klimarelaterte risikoforhold og muligheter. Vi skal også ta hensyn til anbefalingene til TCFD og annen relevant utvikling på området.  

*CDP (2016) In the Pipeline (link); IIGCC (2017): Investor Climate Compass: Oil and Gas (link)

Verden vil være avhengig av olje og gass i flere tiår fremover, også innenfor et to-graders scenario. Dette fordi energietterspørselen øker så kraftig. Produksjonen ved eksisterende oljefelter avtar med seks prosent per år, så det er presserende behov for nye felter bare for å dekke opp for produksjonsfallet.

Som energiselskap mener vi også det er naturlig at vi er del av løsningen på verdens energi- og klimautfordringer. Vi er verdens mest karboneffektive oljeprodusent – og den posisjonen akter vi å beholde. Dessuten investerer vi aktivt i lavkarbonteknologi og fornybar energi. 

Vårt syn på klimaendringene 

Vi har gitt vår tilslutning til de viktigste argumentene som støtter vårt arbeid: 

 • Klimapolitiske tiltak bør være forutsigbare, åpne og innført internasjonalt for å unngå karbonlekkasje, sikre kostnadseffektivitet og skape like vilkår i det globale markedet.
 • En pris på klimagassutslipp, basert på at den som står bak utslippene betaler mest, bør danne grunnlaget for klimapolitikken.
 • Mange forskjellige regelverk for klimagassutslipp bør unngås.
 • Klimapolitiske tiltak bør være teknologi- og drivstoffnøytrale for å oppnå maksimal nyskaping ved markedskonkurranse. 
 • Målrettede offentlige investeringer i forskning og utvikling samt støtte ved markedsnedganger er nødvendig for å stimulere aktuelle nye og fremvoksende teknologier. Nivået på støtten bør reduseres over tid, og fjernes helt fra konkurransedyktige teknologier. 

Møter etterspørselen på en forsvarlig måte 

Vi setter bærekraft i sentrum av det vi gjør, slik at Statoil kan forbli et konkurransedyktig selskap med en lys fremtid. 

I de neste tiårene antar et samlet vitenskapsmiljø at de globale energisystemene må endres slik at de blir mer bærekraftige – også etter hvert som etterspørselen etter energi stiger. Rundt i verden endrer myndighetene allerede sin politikk som følge av dette. Som en stor leverandør av olje og gass forbereder vi oss nå på høyere karbonkostnader og strengere klimalover i fremtiden. Vi ser på våre investeringer i lavkarbonteknologier og fornybar energi som nødvendige skritt i retning av et lavkarbonsamfunn. 

Støtter karbonkostnader 

Vi samarbeider med myndigheter, forretningsforetak og organisasjoner om å fastsette en effektiv karbonpris rundt i verden. 

En effektiv karbonpris vil være en pådriver for utvikling og bruk av lavkarbonmuligheter, slik at verden kan bevege seg raskere mot bærekraftig energi, samtidig som den møter den stadig stigende etterspørselen. I Norge har Statoil allerede en vellykket virksomhet med den høyeste CO2-avgiften i verden – om lag 65 USD per tonn CO2. Vi har vist at det er mulig å ha en fremgangsrik olje- og gassproduksjon i en verden med karbonprising. 

Jo mindre dess bedre
på norsk sokkel 

 •  Vår olje- og gassproduksjon på norsk sokkel har et de laveste CO2-utslippene i vår bransje.
 •  Bakgrunnen for dette miljøresultatet er enkel – norske myndigheter har fastsatt høye standarder og høye utslippskostnader.
 •  Siden olje- og gassektoren må bli mer kostnads- og karboneffektiv, viser dette at det er mulig å oppnå mer med mindre. 

Karboneffektiv drift 

Vi blir stadig mer karboneffektive i måten vi produserer olje og gass på. 

Gjennom vårt arbeid på norsk sokkel har vi lært hvordan vi skal bli en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Vi mener at vi kan bli enda bedre, så vi har satt oss høye mål når det gjelder karbonintensitet for operasjoner rundt i verden.

I 2012 satte vi oss karbonintensitetsmål for 2020 for våre opererte eiendeler. Det ble valgt en segmentbasert fremgangsmåte for å kunne sammenligne selskaper i bransjen, og fordi karbonintensiteten varierer betraktelig mellom produksjonssegmentene. Våre mål er langsiktige og gjenspeiler ambisjonen om å være industriledende innen karboneffektivitet. Ved å sammenligne våre mål med resultatene på sammenlignbare områder, der det er mulig, mener vi at våre mål er ambisiøse, men gjennomførbare. 

PRODUKSJONSSEGMEN
EIENDELER 
2020 KLIMAMÅL  
Konvensjonell olje og gass 
Statoil-opererte eiendeler på norsk sokkel 
9 kg CO₂ /boe  
Tungolje (22,3–10 API)
Peregrino, Brasil og Mariner, Storbritannia 
17 kg CO₂ /boe (revidert) 
Ekstra tung olje, inkludert oljesand (< 10 API) 
Leismer, Canada  
Ikke aktuelt (fjernet) 
Olje i tette bergarter 
Bakken, USA  16 kg CO₂ /boe 
Flytende naturgass (LNG) 
Hammerfest LNG, Norge 
24 kg CO₂ /boe 
Skiftergass 
Marcellus og Eagle Ford, USA  4 kg CO₂ /boe (ny)

Slik kan vi kutte 50% av utslippene 

Vi mener at naturgass kan bidra til å redusere utslipp raskt og i stort omfang ved å erstatte kull i strømproduksjonen. 

Kull har fra gammelt av spilt en viktig rolle i å hjelpe land til å utvikle seg økonomisk, men på grunn av klimabekymringen må verden gå videre. Ved overgang fra kull til gass kan utslippene kuttes med 50 prosent, samtidig som det bidrar til å møte den stigende etterspørselen etter energi. Over tid må verden også bevege seg videre fra gass, men den vil være viktig i flere tiår fremover. Vårt mål er å produsere og bruke gassen på den mest effektive og virkningsfulle måten. 

Visste du at gass kan drive frem en karbonendring? 

 • Forbrenning av kull for strømproduksjon gir dobbelt så høye CO2-utslipp som gass.
 • Derfor vil en overgang fra kull til gass være en av de viktigste og lettest tilgjengelige måtene å redusere utslippene raskt på.
 • Dersom alle kullkraftverkene i Europa gikk over til gass, ville Europas CO2-utslipp bli redusert med 450 millioner tonn per år – det er om lag ni ganger de årlige utslippene i Norge. 

 Samarbeid om nyskaping 

Vi inngår samarbeid for å utvikle nyskapende lavkarbonalternativer og fornybare løsninger som vil utgjøre en reell forskjell i den fremtidige energiforsyningen. 

Ved å samarbeide tett med myndighetene, bransjen og andre samarbeidspartnere mener vi at vi kan øke farten på nyskapingen på viktige områder—for å møte både den økende etterspørselen etter energi og presserende klimamål. Ved å kombinere våre kunnskaper med andre organisasjoner på denne måten kan vi takle tøffe utfordringer med større kraft. Vårt samarbeid innenfor havvind er for eksempel en kombinasjon av våre partneres kunnskaper om vindenergi og våre kunnskaper om olje- og gassvirksomhet til havs. Sammen utvikler vi nye havvindparker som kan forsyne hundretusener av hjem med strøm. 

Bedre sammen 

 • Fra fakling til vannforbruk, fra CO2 til metan – vår bransje står overfor noen tøffe bærekraftutfordringer.
 • Vårt nye samarbeid med GE har som mål å finne nye løsninger raskere.
 • Vi inviterer også nyskapere utenfor vår bransje til å være med å lete etter nye energiløsninger. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er Statoils holdning til global oppvarming?

Statoil tar utgangspunkt i i rapporten fra FNs klimapanel. Klimaendringene er med overveldende sannsynlighet menneskeskapte. Klimaendringer er en realitet. Vi mener det er avgjørende å begrense temperaturøkningen til høyst 2 °C, og vi ønsker å være del av løsningen.

Er det egentlig noe et oljeselskap kan gjøre for å hjelpe?

Fossilt brensel vil være nødvendig for å dekke mesteparten av etterspørselen etter energi over hele verden i mange tiår fremover, så vi gjør vårt ytterste for å produsere mer energi på den mest karboneffektive måten. Det betyr også at vi bør legge vekt på å være en pålitelig og stabil tilbyder av naturgass, slik at gass med lavt karboninnhold kan erstatte kull med høyt karboninnhold i industri og kraft. Til slutt bruker vi den erfaringen vi har høstet fra offshoreindustrien til å skape nye muligheter innenfor fornybar energi som havvind.

Relaterte lenker og nedlastinger