Den 12. desember 2015 vedtok mer enn 190 land en historisk klimaavtale i Paris. Statoil ønsket avtalen velkommen, men konsernsjef Eldar Sætre advarte om at individuelle tiltak alene ikke vil være tilstrekkelig til å løse de globale klimaproblemene.

– Vi har kommet til COP21 for å gi uttrykk for vår støtte til verdens ledere og nasjonale myndigheter. Bare sammen kan disse aktørene oppnå en effektiv internasjonal avtale som tar oss videre på veien mot et framtidig lavkarbonsamfunn. Vi støtter dem. Og vi står klare til å fortsette å levere, sa Sætre da han talte på COP21-konferansen.

I Paris ble delegatene enige om den første universelle klimaavtalen basert på bidrag fra enkeltland. Hovedmålet med avtalen er et forsøk på å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2°C over førindustrielt nivå. Det krever null netto klimagassutslipp fra andre halvdel av dette århundret. Paris-avtalen vil tre i kraft i 2020. Etter dette skal det gjøres opp status på framdrift for det enkelte land hvert femte år, første gang i 2023.

Denne nye "nedenfra og opp"-tilnærmingen på det globale klimasamarbeidet kan ha bidratt til å få Paris-avtalen i havn. Det vil imidlertid bli vanskelig å nå klimamålene uten samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

På klimauken i New York i september 2015 snakket FNs generalsekretær Ban Ki-Moon om den rollen privat sektor kan spille når det gjelder gjennomføring av Paris-avtalen.

– Jeg ba ledere fra regjering, finansmiljø og det sivile samfunn om å utkrystallisere en global visjon for økonomisk vekst basert på lavkarbonløsninger, og oppfordre til klimatiltak på fem områder: utslippskutt, mobilisering av finansiering og markeder, karbonprising, utholdenhet og mobilisering av nye koalisjoner, sa Ban Ki-Moon.

statoil partnership infographic

VIKTIG Å JOBBE SAMMEN
I Statoil erkjenner vi at behovet for et bredere samarbeid er viktigere enn noen gang. Disse partnerskapene er verdifulle ved at det fører privat sektor sammen med statlige myndigheter og det sivile samfunnet i arbeidet mot felles klimamål. Eldar Sætre tror olje- og gassindustrien har en særlig viktig rolle å spille i overgangen til framtidens lavkarbonsamfunn.

– Vår støtte er viktig, fordi næringen vår har både evne og teknisk kompetanse til å levere utslippsreduksjoner, sier han.

Olje- og gassindustrien har allerede engasjert seg sterkt i klimadiskusjonen. I juni 2015 ga seks internasjonale oljeselskaper, deriblant Statoil, en oppfordring til statlige myndigheter om å introdusere karbonprising for å stimulere til investeringer i utslippsreduksjoner og lavkarbonteknologi. Statoil slo seg også sammen med åtte andre internasjonale og nasjonale oljeselskaper i "Oil and Gas Climate"-initiativet for å jobbe sammen for en raskere overgang til framtidens lavkarbonsamfunn. Disse lederinitierte tiltakene gir ikke bare tyngde i klimadiskusjonen, men har også en reell innvirkning på selskapenes prioriteringer og beslutningsprosesser.

Statoil samarbeider også med Verdensbanken og FNs miljøprogram (UNEP) om karbonprising, fakling og reduksjon i metanutslipp.

Siden Verdensbankens globale program for reduksjon i fakling av gass startet, har bruken av fakling gått jevnt nedover over hele verden. Verdensbanken har nå etablert et ambisiøst mål om å eliminere rutinemessig fakling innen 2030. Statoil var blant de første aktørene som sluttet seg til dette målet.

I 2014 ble vi med i Climate and Clean Air Coalition (CCAC) Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) som en av grunnleggerne. Gjennom dette tiltaket vil vi jobbe for å redusere metanutslipp og rapportere om årlig utvikling. Resultatet av arbeidet ble rapportert i mai 2016.

Realiteten er at verden trenger mer energi, og olje og gass vil fortsatt være en del av energimiksen i flere år framover. Vi trenger imidlertid ansvarlige produsenter, og også ansvarlige forbrukere, for å kunne forandre energisystemet. Vi står klare til å føre an når energiframtiden skal formes, hvor vi kan fortsette å utvikle oss og gripe nye forretningsmuligheter i overgangen til framtidens lavkarbonsamfunn.