Nordsjøkjempen

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,9–3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift av elefantfeltet vil gi inntekter og sysselsetting til nye generasjoner.

People icon

I første fase kan utbyggingen gi 51.000 norske årsverk, i driftsfasen 2.700 (medregnet økonomiske ringvirkninger).
 

Three oil drops icon

Johan Sverdrup er et av de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne.

Sunshine and rain icon

Feltet skal drives med kraft fra land. Det vil redusere offshore utslipp av klimagasser med 80–90 prosent, sammenlignet med en standard utbygging med gassturbiner på norsk sokkel.

Three oil barrels icon

Når produksjonen er på topp, vil den utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger
  • Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
  • Investeringer for første fase anslått til 99 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på prosjektvalutakurs)
  • Samlet produksjonsinntekt over 50 år på 1.350 milliarder NOK
  • Selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder NOK
  • Daglig produksjon fase 1 estimert til 440.000 fat
  • På topp antas produksjonen til 660.000 fat daglig
  • Vanndybden er 110–120 meter, reservoaret ligger på ca. 1.900 meter under havbunnen
  • Feltet skal drives med kraft fra land
  • Produksjonsstart for fase 1 er planlagt sent i 2019

Nyheter

Feltets betydning

Hvordan vi løser oppgaven

VERDISKAPNING

Et nytt eventyr på norsk sokkel.
Da vi først fant olje i Nordsjøen, var det få som forutså hvilke verdier og hvilken vekst det ville bringe med seg for landet vårt.

JOBBEN VI GJØR

Statoil er operatør for alle faser av Johan Sverdrup-utbyggingen.
På mange måter er Johan Sverdrup summen av 40 år med utvikling og aktiviteter på norsk sokkel.

STØRRELSE

Funnet av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen i 2010–2011 kommer til å stå som en milepæl i norsk oljehistorie.

Johan Sverdrup og fremtidens energimiks

platform illustration

Verden vil være avhengig av olje og gass som energikilde i flere tiår fremover, også innenfor et to-graders scenario. Olje er nødvendig for transport, i matproduksjon og til produksjon av plast og andre produkter vi bruker hver eneste dag. Men verdens olje- og gassproduksjon faller. I et lavkarbonscenario vil verden i 2035 trenge nye oljefelt som tilsvarer 20 ganger dagens oljeproduksjon i Norge. Johan Sverdrup vil bli ett av de viktige oljefeltene for å sikre nok energi til en verden i vekst.

Partnerne i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet

40.0267%
Statoil (operatør)

22.6%
Lundin Norway

17.36%
Petoro

11.5733%
AkerBP

8.44%
Maersk Oil